vrijdag 4 oktober 2019

Dierendag 2019, nieuwe buitenkennel geopend!

Dierendag 4-10-'19 Buitenkennel is geopend


maandag 16 juli 2018

Ice van de Lage Kroften (TANK) Rottweiler doet VZH examen!

VZH TANK (Verkeerszekere hond)examen?


Op zaterdag 14 juli ik behaalde ik met mijn TANK (Rottweiler) de proeve van bekwaamheid met 56 van de 60 te behalen punten. 
Zijn stamboom naam is: 
  'Ice van de Lage Kroften'.

vrijdag 13 juli 2018

Burgemeester op bezoek bij radio Omroep Flevoland

Burgemeester Ina Adema van Lelystad op bezoek bij radio Omroep Flevolandvrijdag 2 februari 2018

Verplaatsen oorlogsmonument voorlopig van de baan.

Oorlogsmonument haalt landelijke- en 
regionale media en wordt nu niet verplaatst!


Het 4- en 5 comité en de veteranen vonden dat het oorlogsmonument verplaatst diende te worden naar het Stadshart. In eerste instantie tekende zeer een meerderheid in de raad af (VVD IPL LL) om aan deze wens tegemoet te komen. Na het toespreken in de commissie van de gemeenteraad besloot deze unaniem dat de verplaatsing van het oorlogsmonument van het Stadspark naar het stadshart voorlopig niet meer aan de orde is.
zaterdag 27 januari 2018

GEEN verplaatsing van Oorlogsmonument Lelystad

Inspreker tegen verplaatsing oorlogsmonument
uit het mooie Stadspark van Lelystad
en spreekt in bij gemeenteraadscommissiedonderdag 11 januari 2018

Verplaatsen Oorlogsmonument Lelystad voelt niet goed

Oorlogsmonument uit Stadspark Lelystad 


Wat bezielt het huidige college van Burgemeester en Wethouders (PvdA, VVD, Inwonerspartij, SP en ChristenUnie om het kleine beetje cultuur wat Lelystad heeft af te breken door deze uniek mooie gedenkplaats in het Stadspark te verplaatsen naar het stadshart naast het theater.
Voelt voor mij hetzelfde als ze het kamp #Westerbork zouden verplaatsen.

woensdag 15 november 2017

Waarom is uitbreiding Lelystad Airport noodzakelijk


Het dossier Lelystad Airport sleept zich al zo'n 20 jaar voort. Waarom is het juist nu belangrijk om alles in het werk te stellen de luchthaven per april 2019 voor passagiersvluchten te openen en zo snel mogelijk de voorgenomen herindeling van het luchtruim te realiseren. Goed voor de Economie en werkgelegenheid in Flevoland.

Belangrijk is ook de signalen van de 'klagers' uit de regio en omstreken serieus te nemen en de verbetervoorstellen over vliegroutes en vlieghoogten dienen wat mij betreft ook positief te worden benaderd- en integraal bekeken te moeten worden.
Dit wil Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ook, echter wel op de manier zoals eerder ook aan de 'Alderstafel' integraal naar de uitbreidingsplannen voor de Lelystadse luchthaven is gekeken en een door alle betrokken partijen afgewogen advies is uitgebracht aan het kabinet.

Meningen en alternatieven
‘Wat we zien, is dat de internetconsultatie vooral wordt gebruikt om een mening te geven. En niet om – binnen de gestelde randvoorwaarden – alternatieven c.q. verbetervoorstellen aan te dragen voor de aansluitroutes en vlieghoogten van Lelystad-verkeer op Schiphol-verkeer. De consultatie is als instrument door I&W ingezet om het vertrouwen in de overheid – met name bij burgers op het ‘oude land’ –in een deugdelijk besluitvormingsproces met kloppende feiten en cijfers te herstellen.’

Zorgvuldig besluitvormingsproces
Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben de ervaring dat in de aanloop naar het eind maart 2015 genomen Luchthavenbesluit middels de Alderstafel een zorgvuldig besluitvormingsproces is gevoerd. Daarbij is een balans gevonden tussen de ‘lusten’ (werkgelegenheid) en de ‘lasten’(hinder). Zo is naar mijn mening draagvlak gecreëerd bij alle betrokken partijen. Waar dat met overheden, bewoners, bedrijven en milieuorganisaties in Flevoland is gelukt, zou dat ook moeten lukken met partijen in de aangrenzende regio’s. De voor de uitvoering van het Luchthavenbesluit benodigde communicatie-aanpak en -inzet is door I&W onderschat. Daardoor is nu een inhaalslag nodig. Maar daarbij mag niet worden getornd aan de vastgestelde uitgangspunten.’

Reactie van de gemeente Lelystad
Deze boodschap vat Lelystad in de reactie op de internetconsultatie als volgt samen: De herindeling van het luchtruim is belangrijk om mogelijke verbetering van de aansluitroutes te realiseren. Deze herindeling moet zo spoedig mogelijk in gang gezet worden. Wij zijn van mening dat er geen reden is om de uitbreiding van het vliegverkeer op Lelystad Airport per april 2019 uit te stellen.

Vliegbewegingen
De kern is, dat ‘slechts in een beperkt aantal gevallen zo laag gevlogen wordt als beweerd. Pas als het luchtruim opnieuw is ingedeeld zijn meer dan 10.000 vliegbewegingen mogelijk. Maar doordat dan gebruik gemaakt kan worden van het militaire luchtruim kan hoger gevlogen worden. Wat mij betreft dus geen enkele aanleiding voor de mate van ophef en zeker niet voor uitstel van opening van Lelystad Airport.’

Complottheorieën 
Complottheorieën, zoals die door belangengroepen in media worden gesuggereerd naar aanleiding van geconstateerde en door het ministerie van I&W erkende onvolkomenheden bij het opstellen van de MER, daarvan is m.i. geen sprake. De precieze consequenties van de nieuwe berekeningen zullen op korte termijn bekend zijn. Het lijkt erop dat in de eindsituatie, dus bij 45.000 vliegbewegingen, er alleen gevolgen zijn voor een beperkt aantal extra boerderijen. Die zouden middels een planschade regeling ruimschoots gecompenseerd kunnen worden lijkt me.

Afstand nemen
De provincie en gemeente Lelystad nemen uitdrukkelijk afstand van de verzoeken die vanuit de gemeenteraden van Zeewolde en Dronten zijn gedaan aan de Tweede Kamer om de ingebruikneming van het uitgebreide Lelystad Airport uit te stellen  tot na de herindeling van het luchtruim. Zowel Dronten als Zeewolde zijn sinds de start deelnemer aan de Alderstafel en hebben ingestemd met de adviezen en afspraken die aan deze tafel zijn gemaakt. Het voorstel de opening van Lelystad Airport uit te stellen, is in strijd met de gemaakte afspraken aan de Alderstafel.’

Communicatie
Wel zou er bij het ministerie van I&W op moeten worden aangedrongen op duidelijke, juiste en tijdige communicatie. Dit kan de nu ontstane misverstanden ophelderen en miscommunicatie in de toekomst voorkomen!