vrijdag 6 januari 2017

Dierenleed Grote Grazers in Oostvaardersplassen voorkomen

Oostvaardersplassen
50PLUS verzoekt als mede indiener van een initiatiefvoorstel aan Gedeputeerde Staten om uiterlijk juni 2017 met een voorstel te komen om de Natura 2000 doelstellingen centraal te stellen maar ook om zoveel mogelijk dierenleed, met name het ondragelijk lijden in de winter van de grote grazers, te voorkomen. In dat voorstel dienen de navolgen hoofdlijnen uitgewerkt te worden:

  • Het beheer van het OVP gebied moet zijn afgestemd op het beleid van het nieuw op te richten Nationale Park Nieuw Land.
  • Het beheer moet leiden tot een toeristisch aantrekkelijk natuurgebied met een flora die behoort bij een polderlandschap, passend bij de natuurdoelenkaart en de doelstellingen van Natura 2000. Dit geldt niet alleen voor een klein gedeelte maar het hele gebied moet een etalagegebied zijn. Ook de fauna moet zo veel mogelijk in evenwicht zijn met de ecologische draagkracht van het gebied.
  • Het gebied zal zoveel als mogelijk opengesteld moeten zijn. Het beheer is gericht op bezoekmogelijkheden gedurende praktisch het hele jaar door opengesteld gebied. 
  • Meer en betere wandel- en fietsroutes moeten tot stand komen. De ingangen die zijn voorgesteld moeten in verbinding staan met elkaar en dusdanig gepland dat de flora en fauna (o.a. de grote grazers) ook zijn/haar rustpunten hebben maar op niet al te grote afstanden zichtbaar moet zijn.
  • Het beheer dient rekening te houden met de huidige gebiedsgrootte. In 2006 en 2010 heeft de ICMOII commissie voorstellen gedaan om het dierenwelzijn in de OVP te bevorderen. De voorgestelde forse gebiedsuitbreiding voor alle grazers is niet uitgevoerd en dit heeft consequenties voor het beheer. Dit dient in beeld te worden gebracht en zal leiden tot heroverweging van de ICMO-II-maatregelen die daaraan gekoppeld zijn.
  • Bij het beheer wordt rekening gehouden met de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad.
Tot slot is de fractie van mening dat het aantal grote grazers grotendeels op een humane wijze kan worden teruggebracht door het toedienen van de zogenoemde 'Prikpil'.