maandag 12 oktober 2015

Woningtekort voor ouderen en brandveiligheid

50PLUS heeft in de Tweede Kamer opnieuw gewezen op het woningprobleem van ouderen en mensen met een zorgbehoefte. De fractie diende drie moties in.
In de eerste motie werd de regering gevraagd te onderzoeken hoe woningen in complexen die zijn voorbehouden aan bewoners vanaf 55 jaar als aparte categorie woningen kunnen worden geregistreerd. Dit mede omdat het voor het vaststellen van de beschikbaarheid, de registratie én brandveiligheid van deze wooncomplexen het een eerste en noodzakelijke voorwaarde is dat er een vorm van registratie van deze woonvorm bestaat. Alsook omdat er een toenemende behoefte bestaat aan geschikte woonruimte voor ouderen.
In de tweede motie werd de regering gevraagd het plaatsen van een rookmelder ook in woningen gebouwd voor 2003 verplicht te stellen. Dit omdat rookmelders levens kunnen redden en Brandweer Nederland pleit voor een verplichte rookmelder in alle woningen.In een derde motie werd de regering gevraagd met voortvarendheid de regie te nemen om het tekort aan geschikte woningen voor ouderen op de kortst mogelijke termijn aan te pakken, bijvoorbeeld aan de hand van een Landelijk Actieplan Ouderenhuisvesting.
Bij de behandeling van de begroting Wonen in de Tweede Kamer bracht partijleider Henk Krol naar voren dat mensen langer thuis moeten wonen, maar er voor hen een groot tekort aan geschikte woningen is. Dit probleem wordt alleen maar groter, gezien het feit dat het aantal 50-plussers de komende jaren zal toenemen.

Een grondige aanpak is volgens 50PLUS nodig.
“We moeten woningen in complexen die zijn voorbehouden aan bewoners vanaf 55 jaar allereerst gaan definiëren als aparte categorie. Daarna kunnen we maatregelen nemen om de beschikbaarheid te doen stijgen, het investeren hierin aantrekkelijker te maken én de brandveiligheid te bevorderen. 50PLUS zal hierbij nadrukkelijk de vinger aan de pols houden! Als de overheid wil dat onze ouderen langer thuis wonen, moet zij hen daar ook bij helpen. Vandaar dat 50PLUS, niet voor het eerst, een Landelijk Actieplan Ouderenhuisvesting bepleit”, aldus Henk Krol.