maandag 18 augustus 2014

Gebruikte afkortingen in de ZORG

Afkortingen in de ZORG:


AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBP Bruto binnenlands product
BKZ Budgettair Kader Zorg
CAK Centraal Administratiekantoor
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CPB Centraal Planbureau
CSO Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties
CVZ College voor Zorgverzekeringen
DBC Diagnose behandelcombinatie
DNB De Nederlandsche Bank
DOT DBC op weg naar transparantie
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
FES Fonds Economische Structuurversterking
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
ICD International Classification of Diseases
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
KWZ Kwaliteitswet Zorginstellingen
MCRN Medicines for Children Research Network
MOOZ Medefinanciering Oververtegenwoordiging Ouderen in de Ziekenfondsverzekering
NPO Nationaal Programma Ouderenzorg
NPP Nationaal Programma Preventie
NZA Nederlandse Zorgautoriteit
NZI Nederlands Zorginstituut
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PGB Persoonsgebonden budget
PLUS 50Pluspartij.nl 
RIAGG Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RLI Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
RVZ Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
SCP Sociaal Cultureel Planbureau
SER Sociaal-Economische Raad
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO World Health Organization, Wereldgezondheidsorganisatie
WLZ Wet Langdurige Zorg
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WTZ Wet Toegang Ziektekostenverzekering
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZONmw Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen
ZVW Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket